Committees

Organisers: Bangming Deng, Jinyun Guo, Yanan Lin, Liangang Peng, Changchang Xi, Jie Xiao (Chair), Pu Zhang, Bin Zhu

External advisors: Ragnar-Olaf Buchweitz, William Crawley-Boevey, Bernhard Keller, Henning Krause, Bernard Leclerc, Idun Reiten