Synopsis and Organizers

NameUniversity
Shing-Tung Yau
丘成桐
Harvard University
Huai-Dong Cao
曹怀东
Lehigh University
Xujia Wang
汪徐家
National University of Australia
Hongwei Xu
许洪伟
Zhejiang University