channel=2&classid=10
Administrative Staff
Name Position Contacts

Wang Gehui
王戈辉

Associate Directors Assistant

Office: Jing Zhai 214
Tel: 62797767
E-Mail: wanggehui@tsinghua.edu.cn

Xiao Baohua
肖宝华

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62773561
E-Mail: xbh@tsinghua.edu.cn

Hu Yang
胡杨

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62789445
E-Mail: huyang622@tsinghua.edu.cn

Qiao Shengnan
乔胜男

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62773561
E-Mail: snqiao@tsinghua.edu.cn

Yang Mei
杨媚

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 111
Tel: 62797712
E-Mail: meiy@tsinghua.edu.cn

Zhang Yan
张妍

Publicity
Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62791789
E-Mail: zy0517@tsinghua.edu.cn

Zhang Jianwei
张建为

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62773561
E-Mail: jianwei@tsinghua.edu.cn

Jiang Bowen
蒋博文

Office of General Affairs
IT Support

Office: Jing Zhai 111
E-Mail: jiangbw@tsinghua.edu.cn

Wang Jukai
王锯楷

Office of General Affairs

Office: Jing Zhai 111
Tel: 62797122
E-Mail: wangjukai@tsinghua.edu.cn

Sun Lijuan
孙丽娟

Teaching, Research & Students Affairs

Office: Jing Zhai 106
Tel: 62794058
E-Mail: ljsun@math.tsinghua.edu.cn
Page 1/3    First page    Previous     Next    Last page     21 items in total